АВТОМАШИНЫ ГАЛ ХАМГААЛАГЧ ДЭЭРХ ТОВЧИЛСОН НЭРНҮҮД

АВТОМАШИНЫ ГАЛ ХАМГААЛАГЧ ДЭЭРХ ТОВЧИЛСОН НЭРНҮҮД
1 TOWING – ЧИРГҮҮЛИЙН ТЭЖЭЭЛ
2 MIR HTR – ТОЛЬНИЙ ХАЛААЧ
3 RR HTR – ХОЙД ПААР
4 HAZ•TURN – АВААРЫН ГЭРЭЛ
5 ALT-S - ЖАНАМ
6 FR FOG – УРД НЭМЭЛТ ГЭРЭЛ
7 HEAD CLNER – ИХЭ ГЭРЛИЙН ЦЭВЭРЛЭГЧ
8 PANEL – ХЯНАХ САМБАРЫН ГЭРЭЛ
9 TAIL- ПОДВАР ГЭРЭЛ
10 BAT – БАТЕРЕЙН БАЙНГИЙН ТЭЖЭЭ
11 AMP – ХӨГЖМИЙН ӨСГӨГЧНИЙ ТЭЖЭЭЛ
12 ETCS – ЦАХИЛГААН ХОЛИМОГ ХААЛТ
13 HORN - СИГНАЛ
14 HEAD RH-LWR – ОЙРЫН БАРУУН ГЭРЭЛ
15 HEAD LH-LWR – ОЙРЫН ЗҮҮН ГЭРЭЛ
16 HEAD RH-UPR – ХОЛЫН БАРУУН ГЭРЭЛ
17 HEAD LH-UPR – ХОЛЫН ЗҮҮН ГЭРЭЛ
19 GLOW- ХАЛААГЧ
20 ST - СТАРТЕР
21 AHC – МАШИН ӨРГӨГЧ
22 ABS – ЭСРЭГ ЦООЖЛОХ ТООРМОС СИСТЕМ
23 FUEL PUMP – ТҮЛШНИЙ НАСОС
24 DEFOG – ХОЙД ЦОНХНЫ ЦАНА АРИЛГАГЧ
25 AM – БАТЕРЕЙН ТЭЖЭЭЛ
26 ACC – “ACC” БАЙРЛАЛД ЕРӨНХИЙ ТЭЖЭЭЛ
27 CIG – ТАМХИ АСААГУУР
28 PWR OUTLET – НЭМЭЛТ ТАМХИ АСААГУУР
29 OBD•2 – КОМПЬЮТЕР ОНОШЛОГООНЫ ЗАЛГУУР
30 STOP – ТООРМОСНЫ ГЭРЭЛ
31 A/C - ЭЙРКОНДЕЙШН
32 DBL LOCK – ДИФФРЕНЦИАЛЬ ЦООЖЛОГЧ
35 GAUGE – ЕРӨНХИЙ
36 EFI – ТҮЛШНИЙ СИСТЕМ
37 RR WIPER – ХОЙД ШИЛ АРЧИГЧ
38 SUN ROOF – ДЭЭД САЛХИВЧ
39 DOOR - ХААЛГА
40 LH SEAT- ЗҮҮН СУУДАЛ
42 P/W (RL) – БАРУУН УРД ШИЛ ӨРГӨГЧ
43 P/W (FL) – ЗҮҮН УРД ШИЛ ӨРГӨГЧ
44 VGRS – ШАРВАЛТЫН ЭСРЭГ СИСТЕМ
45 DOME – ЗААЛНЫ ГЭРЭЛ
46 RADIO - ХӨГЖИМ
47 WASHER – ШИЛ ЦЭВЭРЛЭГЧ
48 ECU-B – КОМПЬЮТЕРИЙН ТЭЖЭЭЛ
49 P/W (FR) – ЗҮҮН ХОЙД ШИЛ ӨРГӨГЧ
50 P/W (RR) – БАРУУН ХОЙД ШИЛ ӨРГӨГЧ
51 SECURITY - ХАМГААЛАЛТ
52 IGN – ON БАЙРЛАЛ ДАХЬ ЕРӨНХИЙ ТЭЖЭЭЛ
53 SEАТ HTR – СУУДАЛ ХАЛААГЧ
54 ECU.IG – КОМПЬЮТЕРИЙН ТЭЖЭЭЛ
55 WIPER – ШИЛ АРЧИГЧ
56 RH SEAT – БАРУУН СУУДАЛ
57 RR A/C – ХОЙД ЭЙРКОНДЕЙШН
58 TIL&TEL – ЖОЛООНЫ ХҮРДНИЙ УДИРДЛАГА
59 FUN- СЭНС
Өмнөх
Эйркoндишний хэрэглээ