Нэмэлт тэмдэг

Нэмэлт тэмдгийг бусад тэмдэгтэй хамт тавьж тэдгээрийн утгыг тодруулна:
Чиг заах, зүүн зүг Аюултай хэсгийн чиг заах, зүүн зүг
Явган зорчигчийн замын эсрэг талыг ашиглах
 
Чиг заах, баруун зүг Аюултай хэсгийн чиг заах, баруун зүг
Явган зорчигчийн замын эсрэг талыг ашиглах
 
Хоёр чигт, эсрэг чиглэл
заасан хэвтээ сум
Хоёр чигт, эсрэг чиглэл заасан босоо сум Унадаг дугуй зүүнээс болон баруунаас
Унадаг дугуйн эсрэг
чиглэлийн хөдөлгөөн
... м үргэлжилнэ ... км үргэлжилнэ
Уулзвар дээр түрүүлж
явах замын чиг (доороос зүүн зүгт)
Уулзвар дээр түрүүлж явах
замын чиг (дээрээс зүүн зүгт)
Уулзвар дээр түрүүлж явах
замын чиг (доороос зүүн
зүгт, 1-р тохиолдол)
Уулзвар дээр түрүүлж явах замын
чиг (доороос зүүн зүгт, 2-р тохиолдол)
Уулзвар дээр түрүүлж явах
замын чиг (дээрээс зүүн зүгт)
Уулзвар дээр түрүүлж явах
замын чиг (доороос баруун зүгт)
Уулзвар дээр түрүүлж явах
замын чиг (дээрээс баруун зүгт)
Уулзвар дээр түрүүлж явах
замын чиг (доороос
баруун зүгт, 1-р тохиолдол)
Уулзвар дээр түрүүлж явах
замын чиг (доороос баруун
зүгт, 2-р тохиолдол)
Уулзвар дээр түрүүлж явах
замын чиг (дээрээс баруун зүгт)
100 м-н дараа 100 м-н дараа зогс
200 м-н дараа 400 м-н дараа
600 м-н дараа
 

Ослын аюултай
 
Мэлхийн нүүдэл Анхаар түгжрэл
Түрүүлж явах дараалал өөрчлөгдсөн
Модноос хамааралтайгаар
гэрэлтүүлэг хязгаарлагдмал үзэгдэx
Гэнэтийн гялгар мөстлөг
үүсэхийг анхаар
Түрүүлж явах дараалал өөрчлөгдсөн
Хүүхдүүд зам дээр болон
замын нэмэлт эгнээнд тоглохыг зөвшөөрнө
Өвлийн спортыг зөвшөөрнө Чиргүүлийг 14 хоногоос илүүгээр зогсоолд
тавихыг зөвшөөрсөн зогсоолын хэсгийн тэмдэг
Эхлэл
Аялалын тэргийг 14 хоногоос
илүүгээр зогсоолд тавихыг зөвшөөрсөн
зогсоолын хэсгийн тэмдэг
Өнхрөх тээвэрлэх замыг мэдээлэx Эхлэл
     
     
     
     
     
     
 
Өмнөх
Мэдээлэх тэмдэг
Дараах
ЗХАБТХ-ийн ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ