Заах тэмдэг

Заах тэмдэг нь хөдөлгөөний зөвшөөрсөн чиг, хурдны зөвшөөрөгдөх доод хязгаар, мөн явган зорчигч болон тээврийн хэрэгслийн тодорхой төрлүүд явахыг зөвшөөрсөн замыг заана:
 
Явах чиглэлийн
заалт - баруун
Явах чиглэлийн
заалт - чигээрээ
Явах чиглэлийн
заалт - энд баруун
Явах чиглэлийн заалт -
чигээрээ эсвэл баруун
Тойрог хөдөлгөөн Саадыг тойрч өнгөрөх
чиг - баруун талаар өнгөрөх
Хажуугийн эгнээгээр
явж болно
Хажуугийн эгнээгээр
явж болохгүй
Хажуугийн эгнээг
чөлөөлөх
Унадаг дугуйн замыг
хэрэглэх шаардлагатай
Явган хүний зам Унадаг дугуй болон
явган хүний нийлсэн зам
Унадаг дугуй болон
явган хүний салангид зам
Явган хүний
замын эхлэл
Явган хүний
замын төгсгөл
Унадаг дугуйн
замын эхлэл
Унадаг дугуйн
замын төгсгөл
Автобусны тусгай эгнээ
Цасны гинж хэрэглэх Хурдны доод хэмжээ Хурдны доод
хэмжээний төгсгөл
   
Зогсолтын цаг заагч    
Өмнөх
Анхааруулах тэмдэг
Дараах
Хориглох тэмдэг