Мэдээлэх тэмдэг

Мэдээлэх тэмдэг нь замын нөхцөл байдлын онцлог, суурин газар болон бусад объектын байрлалыг харуулна:
Хурдны зам
Хурдны замын төгсгөл
 
Суурин газрын эхлэл

Суурин газрын төгсгө
 
Хурдны замаас суурин луу гарах гарц Бусад замаас суурин луу гарах гарц

Зогсоол
 

Төлбөртэй зогсоолтой хэсгийн эхлэл
 

Төлбөртэй зогсоолтой хэсгийн төгсгөл
 
Явган хүний зам дээрx
зогсоол (явган хүний зам
дээр зурагт үзүүлсэн
байдлаар зогсоолд
тавихыг зөвшөөрнө)
Зогсоол болон аялал Явган аялагчдын зогсоол
Тээврийн хэрэгсэл тайван
байдлаар хөдөлгөөнд
оролцох эхлэл 
(хороолол дотор тээврийн
хэрэгслийг зөвхөн явган
хүний хурдаар хөдөлгөөнд оролцоно)
Тээврийн хэрэгсэл тайван
байдлаар хөдөлгөөнд оролцох төгсгөл
Туннель
Ослын болон эвдрэлтэй
үед зориулсан замын
өргөтгөл хэсэг
Моторжуулсан тээврийн
хэрэгслийн замын эхлэл төгсгөл
Моторжуулсан тээврийн
хэрэгслийн замын төгсгөл
Эгнээ тусгаарлах зураас Зам тавьж өгөх зураас Явган зорчигчийн гарц
Явган зорчигчийн доогуурх-
эсвэл дээгүүрх гарам
Замын хөдөлгөөний туслагч Мухар гудамж
Нэвтрэх мухар гудамж Анхны тусламж Авто засвар тусламжийн үйлчилгээ
Шатахуун түгээх газар Авто хийн шатахуун түгээх
газар (LPG-Liquid petroleum gas)
Байгалийн хийн шатахуун
түгээх газар (CNG-Compressed
natural gas)
Майхан- болон аялалын
тэрэгний зогсоолын талбай
Гадны тээврийн товчоо
эсвэл мэдээлэл өгөх газар
Хурдны замын зочид буудал
Нийтийн бие засах газар Замын гадна зурааснаас
гадагшаа 3,5 тонноос илүү жинтэй
тээврийн хэрэгсэл явах боломжгүй
Хилийн ойролцоо газрын
мэдээлэх самбар
   
Гэрлийн шонгийн цагираг
(энэ тэмдэг байгаа гэрлийн
шон шөнийн турш асахгүйг
анхааруулна)
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Өмнөх
Дарааллын тэмдэг
Дараах
Нэмэлт тэмдэг