Анхааруулах тэмдэг

Анхааруулах тэмдэг нь замын аюул бүхий хэсэгт ойртож байгааг болон түүнд зохицсон арга хэмжээ авахыг жолоочид урьдчилан анхааруулна:​
 
Аюултай газар Уулзвар болон салаалсан хэсэг, баруун гарын дүрмээр (баруун тал түрүүлж явна) Эргэлт (зүүн)
Эргэлт (баруун) Давхар эргэлт (эхлээд зүүн) Давхар эргэлт (эхлээд баруун)
Уруу (энд: 4%) Өгсүүр (энд: 4%) Тэгш бус зам
Мөстсөн / цастай зам Хальтрах аюултай (нойтон эсвэл хогтой үед) Чулуу нурах аюултай
Хайрга үсэрнэ Xажуугийн салхитай Зам нарийсна (хоёр талаас нарийссан зам)
Нэг тал (баруун) нарийссан зам Нэг тал (зүүн) нарийссан зам Засвартай хэсэг
Түгжрэл Эсрэг хөдөлгөөн Хөдөлгөөнт гүүр
Гол, нуурын эрэг Гэрэл дохионы төхөөрөмж Явган зорчигч
Явган зорчигчийн гарц Хүүхдүүд Унадаг дугуйн хөдөлгөөн
Мал, тэжээмэл амьтан Зэрлэг амьтан Онгоц доогуур ниснэ
Автобус Төмөр замын хаалттай эсвэл хагас хаалттай гарам Төмөр замын гарам
Төмөр замын гарам/Андреасын зөрлөг, босоо байрлалтай: Төмөр замын тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгөх! Төмөр замын гарам, босоо байрлал, цахилгааны суман тэмдэгтэй: Төмөр замын тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгөх! Төмөр замын гарам, хэвтээ байрлалтай: Төмөр замын тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгөх!
Төмөр замын гарам, хэвтээ байрлал, цахилгааны суман тэмдэгтэй: Төмөр замын тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгөх! Гурван зураастай тэмдэг (зүүн) төмөр замын хаалттай гармын өмнө Гурван зураастай тэмдэг (баруун) - төмөр замын гармын өмнө
Гурван зураастай тэмдэг (баруун) - төмөр замын гарам хүртэл 240 м Хоёр зураастай тэмдэг (баруун) - төмөр замын гарам хүртэл 160 м Хоёр зураастай тэмдэг (зүүн) - төмөр замын гарам хүртэл 160 м
   
Нэг зураастай тэмдэг (баруун) - төмөр замын гарам хүртэл 80 м    
Өмнөх
Ачаа тээвэрлэх
Дараах
Заах тэмдэг