Дарааллын тэмдэг

Дарааллын тэмдэг нь уулзвар, зорчих хэсгийн огтлолцол буюу замын нарийссан хэсгээр нэвтрэх дарааллыг тогтооно:
Түрүүлж явна
(Зөвхөн эхний уулзварт
хүчинтэй)
Гол зам
(түрүүлж явна)
Гол замын төгсгөл
Зам тавьж өгөх Зогс! зам тавьж өгөх Сөрөг хөдөлгөөн
түрүүлж явна
   
Сөрөг хөдөлгөөнөөс
түрүүлж явах эрxтэй
   
     
     
     
 
 
Өмнөх
Хориглох тэмдэг
Дараах
Мэдээлэх тэмдэг