Хориглох тэмдэг

Хориглох тэмдэг нь замын хөдөлгөөнд тодорхой хязгаарлалт тогтоохоос гадна хязгаарлалтыг өөрчилнө:
Бүх төрлийн тээврийн
хэрэгсэл явах хориотой
Автомашин явах хориотой
(бусад олон мөртэй
автомашин болон тээврийн
хэрэгсэл)
3,5 тонноос илүү жинтэй
(зөвшөөрөгдсөн нийт жин)
тээврийн хэрэгсэл явах хориотой,
(чирэгч машин болон чиргүүлийн
хамт үүнд суудлын автомашин
болон автобус орохгүй)
Унадаг дугуйн
хөдөлгөөн хориотой
Мотоциклын
хөдөлгөөн хориотой
Морьтой явах хориотой
Явган зорчигчийн
хөдөлгөөн хориотой
Явган зорчигч болон унадаг
дугуйн хөдөлгөөн хориотой
Механикжсан тээврийн
хэрэгсэл хориотой
(Бүх төрлийн мотоцикл мөн
жижиг моторт дугуй, 
мопед болон бусад
олон мөрт тээврийн хэрэгсэл)
Tусгай тэмдэг хэрэглэдэг,
аюултай ачаа тээвэрлэсэн
тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөн хориотой
Жингийн хязгаарлал
(бодит жин нь тэмдэгт
зааснаас илүү тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн хориотой)
Ачаалагдсан тэнхлэгийн
xязгаарлал (тэнхлэг
бүрийн ачаалал тэмдэгт
зааснаас илүү тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн хориотой)
Өргөний хязгаарлалт
(зааснаас илүү өргөнтэй
тээврийн хэрэгсэл
зорчих хориотой, ачаа болон
гадна талын толь дээрх
хэмжээнд орно)
Өндрийн хязгаарлалт Уртын хязгаарлалт
Орох хориотой Ус бохирдуулах ачаатай тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн хориотой
Агаарын бохирдолтыг
багасгах хэсгийн эхлэл
(хорт хийн ангилал багатай
автомашин орох хориотой)
Агаарын бохирдолтыг
багасгах хэсгийн төгсгөл
Буцаж эргэх хориотой Хоорондын зайн
хамгийн доод хязгаарлалт
(3,5 тонноос илүү жинтэй
ачааны автомашинд хамаарна)
Зөвшөөрсөн хурдны
дээд хязгаар (50 км/ц)
Зөвшөөрсөн хурдны дээд
хязгаар 30 км/ц - эхлэл
Зөвшөөрсөн хурдны
дээд хязгаар 30 км/ц - төгсгөл
Бүх төрлийн тээврийн
хэрэгслийн гүйцэж
түрүүлэх хориотой
Нийт жин нь 3,5 тонноос илүү
(автобус болон суудлын
автомашинд хамаарахгүй)
жинтэй тээврийн хэрэгсэл
гүйцэж түрүүлэх хориотой
Зөвшөөрсөн хурдны дээд
хязгаарлалтын төгсгөл (60 км/ц)
Бүх төрлийн тээврийн
хэрэгслийн гүйцэж
түрүүлэх хорионы төгсгөл
Нийт жин нь 3,5 тонноос
илүү жинтэй тээврийн
хэрэгслийн гүйцэж түрүүлэх
хорионы төгсгөл
Бүх хурдны хязгаарлалт
болон гүйцэж түрүүлэх
хорионы төгсгөл
Түр зогсох хориотой Түр зогсох хязгаарлалттай хорио Түр зогсох хязгаарлалттай
хорионы хэсгийн эхлэл
   
Түр зогсох хязгаарлалттай
хорионы хэсгийн төгсгөл
   
Өмнөх
Заах тэмдэг
Дараах
Дарааллын тэмдэг