Таалагдсан автомашин
Таны мэдлэгийн санд

Автомашины ерөнхий мэдлэг

АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛД НОГДУУЛАХ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛД НОГДУУЛАХ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл Жилд ногдуулах татварын хэмжээ  
 
1     2 дугуйтай мотоцикль 2300  
2     3 дугуйтай мотоцикль 3500  
3     Суудлын автомашин:    /Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/  
           а. 2001 cм3 хүртэл 18  
           б. 2001-3001 cм3                           20  
           в. 3001 cм3  болон түүнээс    дээш                         30  
4     Микро автобус  /15 хүртэл суудалтай/                         35000  
5     Автобус                                            50000  
6     Ачааны автомашин:     
            1.1 хүртэл тн-ын даацтай 22000  
            2. 1-2  тн-ын даацтай                   30000  
            3. 2-3  тн-ын даацтай                   40000  
            4. 3-5  тн-ын даацтай                    55000  
            5. 5-8  тн-ын даацтай                   80000  
            6. 8-10 тн-ын даацтай                  90000  
            7. 10-20 тн-ын даацтай           120000  
            8. 20-30 тн-ын даацтай           180000  
            9. 30-40 тн-ын даацтай           240000  
          10. 40-50 тн-ын даацтай           300000  
          11. 50-60 тн-ын даацтай           360000  
          12. 60-70 тн-ын даацтай           420000  
          13. 70-80 тн-ын даацтай           480000  
          14. 80-90 тн-ын даацтай           570000  
          15. 90-100 тн-ын даацтай           630000  
          16. 100 тн-оос дээш даацтай           660000  
7     Тусгай зориулалтын автомашин     16000  
8     Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгслэл     14000  
9      Бага оврын трактор                        6000  
10      Чиргүүл  /даацын 1 тн тутамд/                   6000  
 
 
 
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт