Таалагдсан автомашин

Хаан банк

Автомашин болон мотоциклийн хэрэглээний лизинг


Энэхүү зээл нь суудлын болон 5 тонноос бага даацын ачааны автомашин, мотоциклийг худалдан авахад зориулагдан олгогдоно. 
Зээлийн зориулалт:


Хуучин автомашины хэрэглээний лизингийн нөхцөл:
/Монгол улсад ашиглаж байгаагүй, улсын дугаар аваагүй/
Зээлийн нөхцөл Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хэмжээ: 80 сая хүртэл төгрөг 60 мянга хүртэл ам.доллар
Зээлийн хугацаа: 12 хүртэл  сар   13-24 хүртэл сар    25-36 хүртэл сар    12 хүртэл сар 13-24 хүртэл сар 25-36 хүртэл сар
Зээлийн сарын хүү: 1.6% 1.7% 1.8% 1.2% 1.3% 1.4%
Урьдчилгаа төлбөр: Үнийн дүнгийн 10%-аас багагүй.  
/Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулах боломжтой/
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг 10,000 төгрөг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: /Олгосон зээлийн дүнгийн/ 1% буюу 1.5 сая төгрөг 0.5% буюу 1,500 ам.доллар
 Шинэ автомашины хэрэглээний лизингийн нөхцөл:
/Монгол улсад ашиглаж байгаагүй, 0 гүйлттэй/
Зээлийн нөхцөл Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хэмжээ: 150 сая хүртэл төгрөг 80 мянга хүртэл ам.доллар
Зээлийн хугацаа: 12 хүртэл  сар   13-24 хүртэл сар    25-60 хүртэл сар    12 хүртэл сар 13-24 хүртэл сар 25-60 хүртэл сар
Зээлийн сарын хүү: 1.6% 1.7% 1.8% 1.0% 1.1% 1.2%
Урьдчилгаа төлбөр: Үнийн дүнгийн 10%-аас багагүй.  
/Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулах боломжтой/
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг 10 ам.доллар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: /Олгосон зээлийн дүнгийн/ 0.5% буюу 500 мянган төгрөг 0.25% буюу 250 ам.доллар
 Мотоциклийн хэрэглээний лизингийн нөхцөл:
Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 5 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хугацаа: 12 хүртэл сар 13-24 хүртэл сар 25-36 хүртэл сар
Зээлийн сарын хүү:  1.6% 1.7% 1.8%
Урьдчилгаа төлбөр: 15% /Үл хөдлөх барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулах боломжтой/
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: /Олгосон зээлийн дүнгийн/ 1% буюу 1.5 сая төгрөг
 Монгол улсад ашиглаж байсан автомашины хэрэглээний лизингийн нөхцөл:
/Монгол улсад орж ирээд 2 хүртэлх жил болж буй улсын дугаартай машин/
Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 50 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хугацаа: 12 хүртэл сар 13-36 хүртэл сар
Зээлийн сарын хүү:  1.8% 1.9%
Урьдчилгаа төлбөр: 30%
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 10.000 төгрөг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: /Олгосон зээлийн дүнгийн/ 1% буюу 1.5 сая төгрөг
 Тавигдах шаардлага:
 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх;
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх;
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх;
 • Банкнаас тогтоосон урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлэх чадвартай байх;
 • Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагаас хэрэглээний лизингээр худалдан авах тээврийн хэрэгслээ сонгож, үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх;
 • Тээврийн хэрэгслийн болон Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамруулах.
 Бүрдүүлэх материал:
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг;
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/;
 • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга;
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримт;
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд;
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт;
 • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн үнийн нэхэмжлэл;
 • Тээврийн хэрэгсэл нь бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр дээрх гаалийн мэдүүлгийн хуулбар;
 • Бусад. 
* Зээлийн бодит өртөг /сараар/ : 1.78% -2.07% (USD 1.15% -1.62%)
 
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт