Таалагдсан автомашин

Улаанбаатар хотын банк

Хугацаа Дээд хугацаа 30 сар
Зээлийн хэмжээ Үнийн дүнгийн 80% хүртэл буюу 150,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Урьдчилгаа төлбөр 20%-50%
Зээлийн хүү Төгрөг Урьдчилгаа төлбөр – 20% - 1.80% /жилийн 21.60%/
Урьдчилгаа төлбөр – 30% - 1.70% /жилийн 20.40%/
Урьдчилгаа төлбөр - 50% - 1.60% /жилийн 19.20%/
Ам.доллар 1.5%
Барьцаа хөрөнгө Зээлийн хэмжээ 100,000,000 төгрөг хүртэл автомашин, 100,000,000 төгрөгөөс дээш тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаална.
Зээлийн барьцаа хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах
Зээлийн барьцаа хөрөнгө солих Зээлийн үлдэгдлийн дүнгийн 0.1% буюу хамгийн багадаа 50,000 төгрөг, хамгийн ихдээ 500,000 төгрөг
Зээлийн барьцаа хөрөнгө хэсэгчлэн чөлөөлөх Зээлийн үлдэгдэл дүн
100,000,000 төгрөг хүртэл – 50,000 төгрөг
100,000,001-ээс дээш төгрөг – 100,000 төгрөг
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5%
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт