НүүрЛизингКредит банк

Кредит банк

Давуу талууд:  

 • Зээлийн хүү хамгийн бага
 • Шимтгэлгүй
 • ​Шуурхай шийдвэрлэнэ​

 • Хамтран ажиллах гэрээт ААН байгууллагууд болох Монгол хьюндай автоматив ХХК, Моннис ХХК, Киа моторс ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу сарын хүү 1,5 хувь байна.
 • Баталгаажсан орлоготой бол /Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хувиараа татвар төлөгчийн цэнхэр дэвтэр, банкны дансаар баталгаажсан орлого/  сарын хүү 1,8 хувь байна.

Зээлдэгчийн төлбөрийн чадварт тавих шаардлага:
Зээлийн гэрээний сарын төлбөр нь зээлдэгчийн сарын дундаж орлогын 50%-иас хэтрэхүй байна.
Авто машинд тавих шаардлага:
10-аас дээш жилгүй, Монголд яваагүй, ангилал “В”, автомашиныг авчирсан үед диллерийн /худалдагч/ нэр дээр байх шаардлагатай ба гаалийн бүх татварууд төлөгдсөн байх хэрэгтэй.

 • Бүх төрлийн орлогыг хүлээж авна.
 • Бүх диллертэй хамтран ажиллана.

Барьцаа хөрөнгө нь  дараахь шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:

 • Автомашин - автомашиныг банкны нэр дээр бүртгэнэ. Зээлдэгч зээл болон хүүг бүрэн төлсөн тохиолдолд автомашиныг түүний нэр дээр шилжүүлнэ. Зээлийн бүх хугацаанд зээлдэгч өөрийн зардлаар автомашиныг бүх эрсдлийн даатгалд заавал хамруулна.
 • Үл хөдлөх хөрөнгө - Автомашиныг зээлдэгчийн нэр дээр бүртгэнэ. Зээлийн дүнгээс 2 дахин их дүнтэй үл хөдлөх хөрөнгийг зээлийн барьцаанд тавина. Энэ тохиолдолд даатгуулах шаардлагагүй. 

Санхvvгийн тvрээс хvсэгчид тавих шаардлага:
Зээл хүсэгч болон хамтран зээлдэгч нь иргэн бол доорхи шаардлагыг тавина.
Үүнд:

 • Зээлдэгч нь тогтмол ажил эрхэлдэг, тогтмол орлоготой байх;
 • Зээлдэгч болон хамтран зээлдэгч нь бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн өр төлбөргүй байх;
 • Үндсэн зээл, зээлийн хүүний сарын нийлбэр төлбөр нь зээлдэгч, хамтран зээлдэгчийн сарын дундаж орлогын 50%-иас хэтрэхгүй байх;

Хэрэв зээлдэгч нь хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол дараахь шаардлагыг хангасан байвал зохино Үүнд:

 • Бизнесийн болон аж ахуйн үйл ажиллагааг зах зээл дээр 2-с доошгүй жил амжилттай эрхэлж байгаа;
 • Бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүний өр төлбөргүй байх;
 • Барьцаа хөрөнгө нь зээлийн дүнгээс 2 дахин их үнийн дүнтэй  үл хөдлөх, хөрвөх чадвартай хөрөнгө байх;
 • Эрхэлж буй бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгуулсан гэрээтэй байх (жишээ нь: нийлүүлэгч, худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ эсвэл түрээсийн гэрээ);
 • Сүүлийн 12 сарын орлогоо баталгаажуулах;
 • Сүүлийн 2 тайлант хугацаанд ашигтай ажилласан байх (2 улирал);
 • Олгох зээлийн дүн нь зээлдэгчийн жилийн орлогын 50 хувиас хэтрэхгүй байх;

Бvрдvvлэх бичиг баримт:

Зээл хүсэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн банкны  зээлийн  ажилтанд   хүргүүлнэ .

Үүнд :

 • Зээл хүссэн өргөдөл;
 • Зээлдэгч, зээлийн барьцаа хөрөнгө эзэмшигчийн анкет (банкны маягтаар бөглөх); 
 • Зээлдэгчийн ажлын газраас гаргасан зээлдэгчийн сүүлийн 12 сарын цалингийн тодорхойлолт эх хувиар;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Зээлдэгч, зээлийн барьцаа хөрөнгө эзэмшигч болон хамтран зээлдэгчийн иргэний гэрчлэх бичиг баримт;
 • Зээлдэгчийн бусад тогтмол орлогыг гэрчлэх бичиг баримтууд (тэтгэвэр, тэтгэмж, хүүхдийн тэтгэмжийн тухай тодорхойлолт, банкны хадгаламжийн гэрээ, хөрөнгө түрээслэсэн гэрээ, бусад);
 • Бусад банкинд зээлтэй бол зээлийн гэрээ, зээл хүү төлөх хуваарийн хуулбар болон зээлийн өрийн үлдэгдэлийн тухай тодорхойлолт;
 • Автомашин бэлтгэн нийлүүлэгчийн борлуулж буй автомашины талаархи бүрэн мэдээлэл;
 • Зээлийн судалгааны явцад банкнаас шаардсан холбогдох бусад шаардлагатай мэдээ, материалыг бүрдүүлж өгөх;

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах бол:

 • Зээлийн барьцаанд тавьж буй хөрөнгийг өмчлөх эрхийг гэрчлэх бичиг баримт:
  • Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ (орон сууцны болон орон сууцны бус);
 • Газар өмчлөх, эзэмших гэрчилгээ, газрын кадастрын зураг;
 • ЭХЭБГ-ын лавлагаа;
 • Барьцаа хөрөнгө хамтран өмчлөгчийн барьцаа хөрөнгийг зээлийн барьцаанд тавих тухай зөвшөөрөл / нотариатаар баталгаажуулсан хувь/;

Хэрэв зээлдэгч хувиараа аж ахуй эрхэлдэг бол доорхи баримт материалыг нэмж бүрдүүлнэ.

Үүнд:

 • Зээлдэгчийн сүүлийн 12 сарын бизнесийн орлогыг гэрчлэх бичиг баримт /жишээ нь: өдөр тутмын орлогын бүртгэлийн дэвтэр, банкны хуулга, кассын дэвтэр, орлого зарлагын бүртгэлийн дэвтэр, төлбөрийн баримтууд/;
 • Зээлдэгчийн бусад тогтмол орлогыг гэрчлэх бичиг баримт /тэтгэмжийн тодорхойлолт, банкны хадгаламжийн дэвтэр, хөрөнгө түрээслэсэн гэрээ болон бусад/;

Та одоо л машинаа шинэчил!                            

харьцуулалт хаах
×